Användarvillkor

Här presenteras de användarvillkor för nyttjande, registrering m.m. som företaget Accumbo AB, org.nr. 559114-5023, Varvsholmen, Bredbandet 1, 392 30 Kalmar (nedan Accumbo) tillämpar för tjänsten Blodtrycksdoktorn och som godkänns av dig som användare genom registrering i tjänsten Blodtrycksdoktorn.

Användarens ansvar

För att kunna använda vår tjänst måste du ladda ner vår app Blodtrycksdoktorn. För att få adekvat vård och råd måste du därefter i appen sanningsenligt svara på frågor om din hälsa, dina sjukdomar, nuvarande symptom och läkemedel, som vid ett vanligt läkarbesök. Du kommer också behöva gå och ta urinprov samt blodprover på en av de provtagningsenheter vi samarbetar med.

Om du, under tiden för din vård hos oss, drabbas av akut sjukdom måste annan vårdgivare kontaktas och akutvård sökas. På användarens ansvar ligger också att kontakta Accumbo om detta sker.

Du som användare förbinder dig att:

 • meddela Accumbo om ändringar av tidigare lämnade uppgifter såsom namn, adress, mailadress, telefonnummer
 • kontinuerligt mäta ditt blodtryck med av Accumbo AB utsänd blodtrycksmätare enligt de direktiv och rekommendationer som anges från din behandlande doktor. Dessa mätpunkter är avhängiga för att vi ska kunna ge dig korrekt och adekvat vård.
 • inte ge någon annan person tillgång till din e-legitimation eller på annat sätt åtkomst till din inloggning till Accumbo
 • inte sprida eller på annat sätt överföra data eller information som:
  • du inte, enligt lag eller avtal har rätt att sprida
  • gör intrång eller bidrar till intrång i immateriella rättigheter eller företagshemligheter
  • innehåller virus, trojaner eller annan skadlig mjukvara/kod
  • kan skada eller ha negativ effekt på tjänsten

Du får inte ändra, publicera, vidarebefordra, distribuera, förevisa eller delta i överlåtelse eller försäljning, vidareutveckla eller på annat sätt kommersialisera exempelvis i tryckt form eller på annan webbsida/app, vare sig helt eller delvis något av innehållet i tjänsten Blodtrycksdoktorn utan att i förväg ha erhållit Accumbos skriftliga samtycke. Du har ingen äganderätt till material som nedladdats från webbplatsen/appen till din egen dator.

Accumbos ansvar

Vi kommer inte att behandla ev. andra sjukdomar som du har, förutom högt blodtryck. Vi kommer att följa nationella och internationella riktlinjer för behandling.

Accumbo är en registrerad vårdgivare som lyder under hälso- och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen samt patientsäkerhetslagen. Accumbo utför denna tjänst med iakttagande av ovannämnda gällande regelverk.

Accumbo ansvarar för att rådgivande och förskrivande läkare inom tjänsten innehar giltiga försäkringar samt svensk läkarlegitimation och/eller annan nödvändig kompetens för utförandet av tjänsten.

Accumbo baserar sina utlåtanden och råd på de uppgifter som du lämnat samt de prover som tagits. Accumbos ansvar för korrekta utlåtanden och råd förutsätter att de uppgifter du lämnat överensstämmer med verkligheten och att provsvaren är riktiga.

Accumbo ansvarar inte för tillgängligheten hos tjänsten, tekniska störningar eller förlust av data, om inte annat gäller enligt regelverket. Accumbo är inte skyldiga att, utom när det följer av tvingande lag, utge ersättning till dig på grund av eventuella fel, dataförluster eller annat avtalsbrott från Accumbos sida.

Uppsägning av tjänsten

Vårdrelationen mellan dig och Accumbo AB börjar när du registrerar dig i vår app Blodtrycksdoktorn. Från och med då är du patient i vårt vårdkoncept. Du kan när som helst höra av dig till support@accumbo.se för att säga upp vårdrelationen och därmed få ditt konto raderat. Den patientinformation som vi då har om dig är vi enligt journaldatalagen skyldiga att spara på ett säkert sätt i minst 10 år från uppsägningsdagen.

Tredjepartsapplikationer

Accumbos tjänst Blodtrycksdoktorn är integrerad med applikationer och tjänster från tredje part (“Tredjepartsapplikationer”), i syfte att göra tjänsten tillgänglig för dig. Dessa tredjepartsapplikationer kan ha egna användarvillkor och integritetspolicyer. Du förstår och accepterar att Accumbo inte står bakom och inte ansvarar för beteenden, funktioner eller innehåll i någon tredjepartsapplikation.

Force majeure

Om fullgörandet och dess följder av Accumbos åtaganden, enligt användarvillkoren, väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som Accumbo inte kunnat råda över som till exempel: naturkatastrof, eldsvåda, strejk, blixtnedslag, krig, terroristattack, inskränkningar i energitillförseln, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande, allmän arbetskonflikt eller fel eller försening i tjänster från leverantör/underleverantör. Med anledning av ovannämnda omständigheter, ska dessa utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.

Personuppgifter och cookies

Accumbo behandlar dina personuppgifter och lagrar cookies i enlighet med vad som anges i integritetspolicyn respektive cookiepolicyn. Alla uppgifter vi samlar in blir en del av din journal. Alla uppgifter är sekretessklassade enligt journallagen. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas som en sjukvårdshandling så att inga obehöriga kan ta del av dem.

Villkorsändring

Accumbo äger rätt att justera och göra ändringar i användarvillkoren.

Villkorsändringar publiceras på Accumbo.se och i appen Blodtrycksdoktorn och blir gällande för dig som användare 30 dagar efter ändring när du använder tjänsten eller på annat sätt godkänner de nya användarvillkoren.

Tvist

Användarvillkoren ska tillämpas i enlighet med svensk rätt. Eventuellt förekommande tvister, med anledning av villkoren, avgörs av allmän domstol med tingsrätten som första instans. Vid synpunkter på vården har du möjlighet att vända dig till patientnämnden i ditt landsting eller till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Information om ångerrätt

Om du tecknar ett medlemskap, som privatperson, så har du rätt att ångra ditt köp. Du ska då meddela oss inom 14 dagar från det att du har registrerat dig i tjänsten.

Övrigt

Det är inga kostnader förknippade med blodprovstagningen.

Vi skickar en blodtrycksmätare till dig när du registrerat dig i appen. Inte heller detta är förknippat med några kostnader för dig.

Avslutar du aktivt din vårdrelation till oss innan 12 månader har gått från registrering kommer vi att skicka ett meddelande till dig om att mätaren ska returneras till oss på adress: Accumbo AB, Varvsholmen, Bredbandet 1, 392 30 Kalmar. Om detta inte sker genereras en faktura till dig på 990 kronor 2 månader efter inaktivering.