Vi hjälper människor med högt blodtryck att ta kontroll över sin framtid för ett friskare liv

Vi är specialiserade på högt blodtryck

Blodtrycksdoktorn från Accumbo AB erbjuder Sveriges första digitala vårdtjänst som är specialanpassad för patienter med högt blodtryck. Högt blodtryck eller hypertoni som det också kallas, är den enskilt största orsaken till hjärt-kärlsjukdom såsom stroke och hjärtinfarkt. I Sverige har ca 2 miljoner vuxna högt blodtryck.

I dagsläget finns både digitala vårdcentraler och hälsoappar för att logga blodtryck, men ingen sjukvårdstjänst som kombinerar båda, och fokuserar på individualiserad vård av kronisk sjukdom.

Vårt mål

Vårt mål är att ge dig med högt blodtryck kontroll över din framtid för ett friskare liv, en effektivare och nära vård samt minska belastningen på den traditionella sjukvården vad det gäller kroniska sjukdomar.

Vi är bra på det vi gör

Vi är ett team av läkare, forskare, hälsovetare och IT-utvecklare. Vi tror på det vi gör och vet att det är viktigt. Vi utgår alltid ifrån vetenskapen och omsorg om människan, miljön och vårt samhälle.

Vi tar högt blodtryck på största allvar

Vi drivs av att få vårt samhälle att fungera in i framtiden. Vi vet att saker kan göras på ett nytt och effektivare sätt. Och vi vet att vården av kroniska sjukdomar kan göras bättre.

Studier visar att mätning av blodtrycket i hemmet ger mer rättvisande värden, och därmed kan det också behandlas med högre precision i medicinering och rådgivning. Därför erbjuder vi en vårdtjänst som är genuint individuell, enkel för patienten, och med kontinuerlig uppföljning och snabba åtgärder vid avvikelser.

Det betyder en bättre hälsa för patienten och att vi frigör resurser till den traditionella vården.

In English: We specialize in high blood pressure

Blodtrycksdoktorn – ”The blood pressure doctor ” from Accumbo AB offers Sweden’s first digital healthcare service that is specially adapted for patients with high blood pressure. High blood pressure or hypertension as it is also called, is the single biggest cause of cardiovascular disease such as stroke and heart attack. In Sweden, about 2 million adults are diagnosed with high blood pressure.

Currently, there are both digital health centers and health apps for logging blood pressure, but no healthcare service that combines both, focusing on individualized care for chronic illness.

Our goal

Our goal is to give you control of your high blood pressure for a healthier life, more efficient and close care, and reduce the burden on traditional health care in the case of chronic diseases.

We are good at what we do

We are a team of doctors, researchers, health scientists and IT developers. We believe in what we do and know it is important. We always rely on science and care about humanity, the environment and our society.

We take high blood pressure very seriously

We are driven by the mission of making our society work well and smooth in the future. We know that things can be done in a new and more efficient way. And we know that the treatment of chronic diseases can be made better.

Studies show that measuring the blood pressure at home gives more accurate and frequent figures, and thus it can also be treated with higher precision in medication and counseling. Therefore, we offer a digital service that is genuinely individual, easy for the patient, and with continuous follow-up and quick action from doctors in cases of deviation.

This means better health for the patient and that we ease the workload and economic burden in traditional care.

Read the scientific report about our treatment method published in Blood Pressure Monitoring October 25th 2019 here.

 

 

Vi är Accumbos ledningsgrupp (The Management Team)

Martin Carlsson Grundare, Verksamhetschef och medicinskt ansvarig
Docent Linnéuniversitetet, specialistläkare i endokrinologi/diabetes och internmedicin, Founder and Chief Medical Officer

Ghassan Darwiche Docent Lunds Universitet, specialistläkare i diabetes och internmedicin, Medical Officer

Ulrika Lönnbom Svensson Hälsovetare med inriktning på biomedicin
fil kand i biomedicin, Chief Operating Officer

Pontus Bodelsson VD, Chief Executive Officer

Anders Bjerkén Teknisk chef, Chief Technology Officer

Samuel Börjesson Produktchef, Chief Product Officer

Företagsfakta

Accumbo AB är ett svenskt företag som bildades i Kalmar sommaren 2017. Vi har kontor i Kalmar och i Lund. Accumbo är en registrerad vårdgivare och vi lyder under hälso-och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation), patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. Vår vård vilar på Läkarsällskapets och Läkarförbundets etiska regler.

Accumbo AB
Grundat: 2017 av Martin Carlsson, M.D, PhD, Docent
Organisationsnummer: 559114-5023

Postadress och besöksadress: Varvsholmen, Bredbandet 1, 39230 Kalmar
Besöksadress i Lund: Ideon Science Park, Agora, Scheelevägen 15, 22370 Lund

Telefonnummer: 0480-797 960 vardagar kl.9-15 med lunchstängt kl. 12-13